Ao no Kanata no Four Rhythm EXTRA1S
Ao no Kanata no Four Rhythm EXTRA2S
Ao no Kanata 的四节奏1+2S
Ao no Kanata no Four Rhythm限量版
Ao no Kanata no Four Rhythm 电影版(已关闭订单)

关于首批发货,只有在 5/17 AM 11:00 之前下达的订单才会在发布日期发货。请注意,未来的订单将在发布日期后按顺序交付。

2023 五月08 天